Reklamační řád

 

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník/ dále rovněž jako NOZ/ a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). 

 

“Prodávající “: Antonín Jablonský, Blodkova 367, Hradec Králové 500 06,

    IČO: 44384939

 

“Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

 

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (poštou nebo e-mailem) na adrese: FULL PARTY SERVIS, Chvojenec 265, Chvojenec 534 01 nebo info@fullpartyservis.cz. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a dodací list.

Kupující může k oznámení reklamace použít formulář, který je přílohou tohoto Reklamačního řádu.


V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručením dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že obal zboží je nepoškozený. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. V opačném případě musí nahlásit škodu přepravci.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návod k použití (návod k obsluze, montážní návod). V případě užívání výrobku v rozporu s návodem nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu, z neodborného používání produktu, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, montáží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem. Reklamace nebude uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka.

 

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem na dodacím listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

 

Vyřízení reklamace

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží-nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud není dohodnuto jinak.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu se lhůta k vyřízení reklamace počítá ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Nesrovnalost v dodaném zboží je nutno ihned a bez prodlení oznámit na reklamační oddělení na tel.: +420 777 730 718, e-mail: info@fullpartyservis.cz

 

V Hradci Králové, dne 16.4.2015